31, ఆగస్టు 2012, శుక్రవారం

మన జిల్లా కలెక్టర్ మరియు మన జిల్లా విద్యా శాఖాధికారి

తెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతిజ్న చేస్తున్న అధికారులు అనధికారులు
తెలుగు భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతిజ్న చేయిస్తున్నమన జిల్లా కలెక్టర్ మరియు అధికారులు
  మన జిల్లా విద్యా శాఖాధికారి శ్రీ ఆర్.నరసింహా రావు, M.A,B.Ed