10, ఏప్రిల్ 2012, మంగళవారం

మా పాఠశాల 2011-2012 విద్యా సం.లో 10తరగతి వ్రాసిన విద్యార్ధినీ విద్యార్ధులు మరియు ఉపాధ్యాయ బృందం

"A "సెక్షన్ విద్యార్ధినీ విద్యార్ధులు మరియు ఉపాధ్యాయ బృందం 
"B" సెక్షన్ విద్యార్ధినీ విద్యార్ధులు మరియు ఉపాధ్యాయ బృందం