5, ఫిబ్రవరి 2012, ఆదివారం

మా ఉపాధ్యాయినీ ఉపాధ్యాయ బృందం.


నుంచున్న వారువరుసగా:
కుమారి పద్మ(కంప్యూటర్స్),శ్రీ మతిస్వర్ణశ్రీ (లైబ్రరియన్), 
శ్రీ మతిఉష (ఆఫీస్ సుబార్డినేట్) శ్రీ మతి ప్రమీల (ఇంగ్లీష్ ఎస్.ఏ)
 శ్రీ మతి గీతా వాణి (ఇంగ్లీష్ ఎస్.ఏ)శ్రీ మతి శైలజ (సె.గ్రే
 శ్రీ మతి బేగం(హిందీ గ్రే-2)శ్రీ మతి తులసి రత్నమణి (ఫిజిక్సెఎస్.ఏ) కుమారి రమ (కంప్యూటర్స్),శ్రీ మతిఉష (ఫిజిక్స్ ఎస్.ఏ)
 శ్రీ మతి జయంతి (ఇంగ్లీష్ ఎస్.ఏ)పరదేశి (క్రాఫ్ట్
శ్రీ  కృష్ణా రెడ్డి (బి.ఎస్ ఎస్.ఏ)శ్రీ  చంద్ర రావ్ ( బి.ఎస్ ఎస్.ఏ
శ్రీ సముద్రం (రికార్డ్ సహాయకుడు)
కూర్చున్న వారు వరుసగా:
అర్క సోమయాజి (తెలుగు ఎస్.ఏ )(ఈ బ్లాగు నిర్వాహకుడు ) 
శ్రీ మతివిజయ కుమారి (సోషల్ ఎస్.ఏ)శ్రీ మతి విజయ లక్ష్మి(హింది ఎస్.ఏ
శ్రీ మతి జలజ రాణి (సోషల్ ఎస్.ఏ)కుమారి 
శ్రీ మతి ఉదయిని (హెచ్.ఎం)శ్రీ మతి హెలెన్ కుమారి (పి.డి
శ్రీ రామకృష్ణ శర్మ(తెలుగు ఎస్.ఏ) శ్రీ  హనుమంత రావ్ (లెక్కలు ఎస్.ఏ) శ్రీ  తాతయ్య (లెక్కలు ఎస్.ఏ) శ్రీ స్వామి (లెక్కలు ఎస్.ఏ)
శ్రీ  పూర్ణ చంద్ర రావు (బి.ఎస్,ఎస్.ఏ)(వీరు పై ఫోటోలో లేరు )